U nas swobodna wymiana myśli i poglądów
Nacisnij Prosze
14 Gru 2018 - 11:37
Strona Główna :: Forum NPH :: Poczta przez www :: Download :: Linki :: FAQ 
Szukaj   
Główne Menu
· Strona główna

Moduły
· Top lista
· Ciekawe strony
· Poleć nas
· Uwagi o stronie
· Kalendarz

Frekwencja
Obecnie jest 174 gosci i 0 uzytkowników online

Witam Nieznajomy, zostań użytkownikiem już dziś.


Login
 Użytkownik
 Hasło
 Zapamietaj mnie


Nie masz jeszcze konta? Możesz je założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał dodatkowe przywileje jak np. konfigurowanie wyglądu strony, wysyłanie komentarzy z twoim imieniem i wiele innych.

Problemy z logowaniem?

 www.hajnowka.com.pl - Mecenas Kultury woj. Podlaskiego

Polecane strony
· Jerozolima
· Cerkiew - lokalna strona
· Regaty na zalewie Siemianówka
· Puszcza Białowieska i okolice

Bramki SMS
· Era
· Orange
· Plus
· Miasto Plusa

Rozklady PKP i PKS
· Rozkład jazdy PKS
· Rozkład jazdy PKP

Slowniki
Słownik Polsko - Białoruski

Lekarz internetowy
· Informacje medyczne
· Forum o służbie zdrowia

Ludzie związani z Hajnówką
· Piotr Gagan
· Aleksander Prokopiuk
· Andrzej Wilczyński

Współpracujemy z
Towarzystwo
Ochrony
Krajobrazu
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

Archiwum
· Poprzednia wersja strony
· Trochę nauki
· Poezja
· Grupa teatralna

Napisz do nas

redakcja@hajnowka.com.pl


"Trochę nauki" - cykl artykułów z pogranicza wiedzy i obserwacji

"Rozwijanie sprawności techniki pisania uczniów klas I - III"

     Posługiwanie się językiem pisanym w sposób samodzielny i świadomy jest dla ucznia szkoły podstawowej na szczeblu nauczania zintegrowanego bardzo trudne. Zanim uczeń posiądzie sprawność takiego pisania, powinien przyswoić sobie szereg różnorodnych umiejętności o charakterze podstawowym, niezbędnych do tego, by można było powiedzieć, iż zdobył tę umiejętność, a więc zna wszystkie znaki graficzne i umie je łączyć w słowa w sposób płynny i rytmiczny. Nabycie przez niego tej sprawności wymaga wielu zabiegów dydaktyczno-metodycznych ze strony nauczyciela oraz świadomej i aktywnej pracy samego ucznia.
     Droga do opanowania przez dziecko umiejętności pisania jest długa i skomplikowana. Rozpoczyna się już w okresie przedszkolnym, a intensyfikacja pracy w tym kierunku następuje w kl. I-III. Program edukacji polonistycznej dla klas nauczania zintegrowanego w dziale "Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu" zawiera wiele haseł-ćwiczeń związanych z kształtowaniem graficznej strony pisma uczniów. W klasie pierwszej obejmują one naukę pisania liter i wyrazów ze skierowaniem uwagi na poprawne odtwarzanie kształtów liter i ich połączeń w wyrazie. W klasie drugiej będą to ćwiczenia doskonalące pismo w zakresie kształtu, proporcji, łączenia i położenia małych i wielkich liter oraz podobnie, jak w klasie trzeciej, okolicznościowe i systematyczne ćwiczenia w kształtnym, płynnym i czytelnym pisaniu grup liter małych i wielkich, właściwym łączeniu ich w wyrazy.
     Dochodzenie przez dziecko do pełnego opanowania technicznej strony procesu pisania T. Wróbel dzieli na trzy etapy:
I etap - pisanie elementarne,
II etap - pisanie swobodne,
III etap - pisanie płynne

    Podstawą wyodrębnienia tych etapów jest sposób kreślenia liter przez dzieci, czyli zespół ruchów, wykonywanych początkowo w sposób częściowy i składany, a następnie przy sprawniejszej koordynacji ruchowej w sposób swobodny i płynny.
W pierwszym etapie wymaga się od dziecka, aby pisało dokładnie tj. wiernie odtwarzało wskazane wzory pisma, które powinny odznaczać się prostą konstrukcją, a także umożliwiać łączenie liter za pomocą łączników naturalnych. Bardzo ważne są wyjaśnienia słowne w toku pisania. Należy pokazać i określić miejsce rozpoczynania każdej litery, nazwać poszczególne elementy budowy liter np. laska prosta u dołu lub góry, zaginana - l, kluczka dolna - j, y, g lub górna - f, owal - c, ć, a, ą, o, ó, linia falista - ł, węzełek lub oczko - b, r, w. Drugi etap - to doskonalenie nie tylko odtwarzania pojedynczych liter, lecz także łączenia ich w kilkuelementowe zespoły w obrębie wyrazów bez ciągłego odwoływania się do wzoru.
Trzeci etap obejmuje pisanie odznaczające się równomiernością ruchów. Ciągłość i rytm pomagają dziecku w płynnym, bez większego wysiłku, pisaniu. Jak najwcześniejsze wdrażanie do pisania łącznego i płynnego przyczynia się do zwiększania tempa w pisaniu i uzyskiwania określonej rytmiczności.
Wzory pisania powinny w większym stopniu zapewniać pisanie swobodne, łatwo i naturalnie wykonywane. Służą temu odpowiednie łączniki wejściowe zawarte przy literach. Sprawiają one, że uczeń może pisać "ciągiem" i szybciej przechodzić od pisania elementarnego do pisania płynnego, czyli łączyć litery w większe zespoły.
     Bardzo ważne w rozwijaniu sprawności techniki pisania uczniów są różnorodne ćwiczenia służące utrwalaniu kształtu liter i prawidłowych ich połączeń.
Zapoznając z kolejnymi znakami graficznymi należy przeprowadzać analizę i syntezę kształtu konstrukcyjnego litery oraz dokonywać ich grupowania ze względu na podobieństwo konstrukcyjne. Utrwalając kształt poznanych i poznawanych liter dbamy o wyrabianie umiejętności kreślenia ich ruchem ciągłym i umiejętności łączenia danej litery z taką samą lub z już poznanymi, np. aaa, Aa, AA, Ul, ueue...
Ćwiczenia służące utrwalaniu prawidłowego łączenia to na przykład:
1. tworzenie i zapisywanie grup wyrazów z określonym połączeniem np. be - beret, beton, beczka;
2. układanie zdań z wybranymi wyrazami i zapisywanie ich;
3. tworzenie wyrazów poprzez dopisywanie do sylab liter;
4. łączenie z samogłoskami spółgłosek i płynne ich pismo np. da, de, di, do, du..., - łączenie sylab w wyrazy np. ko-tek, kolej...,
5. pisanie imion zaczynających się od samogłosek np. Ala, Ula, Ela... itp.
     Odtwarzanie kształtu liter i ich połączeń ściśle wiąże się z proporcjonalnością liter w wyrazach jak i jednolitym pochyleniem pisma.
     Jako nauczycielka nauczania zintegrowanego niejednokrotnie zastanawiałam się nad rozwojem sprawności techniki pisania uczniów w oparciu o stosowanie różnorodnych zabiegów. Wśród nich bardzo dobre rezultaty przyzwyczajania do pisania liter jednym ruchem daje tzw. "metoda pisania w takt." Polega ona na tym, że dzieli się ruch potrzebny do napisania litery na odcinki i każdy odcinek na jedną miarę taktową. I tak literę "ł" - małe liczy się na dwa. "Na raz" ciągnie się linię z góry na dół i robi dolny łuk, "na dwa" pisze się poziomą kreskę. Głośno licząc nauczyciel kieruje pisaniem danej litery równocześnie przez całą klasę. Przy pisaniu uczeń powinien wiedzieć jak prowadzić i naciskać narzędzia, w którym miejscu zmienić kierunek, a więc kiedy zginać, zakręcać, przekreślać oraz jak łączyć daną literę z następną i jak pisać ją jednym ruchem.
W klasie II należy umiejętności graficzne doskonalić przez ćwiczenia w pisaniu liter według pokrewieństwa konstrukcyjnego, a w klasie III ten materiał ćwiczeniowy musi być obszerniejszy, a wymagania większe. Nadal utrwalamy materiał opracowany poprzednio, ale większy nacisk kładziemy na kształt, płynne i czytelne pismo grup liter małych i wielkich, stosowanie właściwej proporcji liter, odstępów między literami i wyrazami, właściwe łączenie liter i równomierne położenie pisma. Istotne jest nie tylko przyśpieszanie tempa pisania, ale konsekwentne dążenie do osiągnięcia czytelnego i estetycznego pisma z uwzględnieniem właściwego rozmieszczenia na stronicy.
Ćwiczenia w doskonaleniu pisma uczniów należy łączyć z ćwiczeniami gramatycznymi i ortograficznymi. Przepisując z tablicy tekst uczeń śledzi równocześnie ortografię i szatę graficzną pisma podobnie w pisaniu z pamięci. Obok ćwiczeń systematycznych ważną rolę w rozwijaniu sprawności techniki pisania odgrywają ćwiczenia okolicznościowe, stosowane przy różnorodnych okazjach, a więc podczas przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu. Tylko ciągłość ćwiczeń, systematyczność i konsekwencja w wymaganiach mogą zapewnić pełne powodzenie.
Przekonałam się, że ważnym momentem w pracy nad doskonaleniem pisma uczniów jest jego ocenianie, a szczególnie zbiorowe ocenianie z pokazaniem pisma uczniów mogących służyć za wzór innym. Równie ważna jest też samokontrola, gdy uczeń najpierw sam porównuje swoje pismo z podanym wzorem.
     Rozwijanie w uczniach umiejętności i podnoszenie sprawności pisania jest nie tylko trudne, ale wymaga cierpliwości oraz systematycznej pracy nauczyciela. Praca w tym zakresie nie należy do łatwych i nie przynosi szybkich rezultatów, gdyż wynika to ze słabo rozwiniętych zdolności manualnych uczniów i niezbyt dokładnego spostrzegania kształtów. Tak więc należy nieustannie doskonalić analizatory zmysłowe dziecka, zwłaszcza wzroku, słuchu i analizator kinestyczno-ruchowy.
Niezbędne do prawidłowego kształtowania umiejętności pisania w klasach nauczania zintegrowanego jest zatem poznanie psychofizjologicznych podstaw procesu pisania i jego uwarunkowań, jak i stosowanie w procesie kształtowania umiejętności pisania szeroko pojętej indywidualizacji.
     Uważam, że w rozwijaniu sprawności techniki pisania ogromny wpływ mają ćwiczenia doskonalące pismo i ich systematyczne, urozmaicone stosowanie. Najbardziej wartościowe, godne polecenia są ćwiczenia typu:
a/ pisanie liter małych i wielkich
b/ łączenie liter małych, małych z wielkimi
c/ tworzenie i pisanie nowych sylab, wyrazów i zdań
d/ przestrzeganie odstępów między literami w wyrazach i między wyrazami
e/ uzupełnianie zdań wyrazami
f/ przepisywanie wyrazów i zdań jednym ruchem ręki
g/ pisanie wyrazów zdrobniałych
h/ przepisywanie i rozwiązywanie zagadek
i/ przepisywanie ogłoszeń i tekstów całymi wyrazami
j/ przepisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej
k/ czytanie po 2-3 wyrazy i ich przepisywanie
l/ pisanie z pamięci
ł/ pisanie ze słuchu początkowo z komentarzem, potem bez itp.

     To od inwencji nauczyciela, od grupy z jaką pracuje i jej umiejętności zależy dobór ćwiczeń i ich takie stosowanie, aby prawidłowo kierować procesami rozwoju mowy pisanej u dzieci.

Literatura

1. M. Dmochowska: Zanim dziecko zacznie pisać.
Warszawa WSiP 1979
2. J. Malendowicz: O trudnej sztuce czytania i pisania.
Warszawa: "Nasza Księgarnia" 1978
3. E. i F. Przyłubscy: Litery - przewodnik dla nauczyciela.
Warszawa 1975, PZW
4. M. Rodwiłowicz: Ćwiczenia w kształtnym pisaniu w kl. II
NURT /Studium Naucz. Pocz./ 1978
5. M. Rodwiłowicz: Początkowa nauka pisania.
Warszawa: Nasza Księgarnia 1979
6. T. Wróbel: Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym.
Warszawa 1979, WSiP

Opracowała: Alina Pytel

PostNuke :: Wsparcie PostNuke :: Programiści 

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia Redakcji www.hajnowka.com.pl. Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody Redakcji.

Kontakt do Redakcji  redakcja@hajnowka.com.pl

Prywatna strona prowadzona społecznie przez grono przyjaciół.
Kontakt: redakcja@hajnowka.com.plFatal error: Call to a member function Execute() on a non-object in /includes/pnSession.php on line 401